Automatiserad rådgivning

Automatiserad finansiell rådgivning

Digitaliseringen av finansiella tjänster har resulterat i produkter med större eller mindre inslag av automatisering, även på rådgivningsområdet.

Genom Nores system samverkar människa och teknik. Med Consilio finns flera olika användarscenarier, där självbetjäning är en möjlighet, men huvudalternativet är ett samspel mellan rådgivare och kund med den digitala lösningen som stödjande verktyg. Rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp vid ett fysiskt möte, eller på distans.

Rådgivningslogiken, algoritmen, definieras av organisationen för att producera lämpliga råd baserat på kundfakta, kundpreferenser, marknadsdata och marknadsanalys, med hänsyn tagen till de regulatoriska krav som ställs på verksamheten.

Utdata är dokumenterade råd med motiveringar (vid självbetjäning) och/eller lämpliga alternativ med motiveringar (vid rådgivarledd rådgivning). Därutöver levereras strukturerad data för automatisering i ”back office”. Alla data kommer direkt in i kundens övriga system.

Den automatiserade finansiella rådgivningen, som även kallas robotrådgivning, är ett stöd även för rådgivarna. Deras roll i kundrelationen förstärks.

Regulatoriska krav

Rådgivande försäljning ställer höga krav på pedagogik och slutkunden är målgrupp för användargränssnittet. När det handlar om finansiell rådgivning krävs dessutom finansiella beräkningsmodeller som hanterar integritetskänslig information.

Att verksamheten är tillståndspliktig medför krav på spårbarhet och granskningsbarhet. Regelefterlevnad kräver en rådgivningslogik som beskriver inte bara vad, utan även varför.

Consilio är utformat för att kunderna ska uppfylla regulatoriska krav. Vi lägger stort engagemang på att skapa bra lösningar utifrån de regleringar som våra kunder anser vara viktiga och där bra funktioner i systemet.

Några exempel på kommande regleringar som får påverkan på systemet är försäkringsdistributionsdirektivet IDD, EU:s nya dataskyddsförordning samt faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).

EU diskuterar

Nore har varit tidigt ute. För bara några år sedan var begreppet automatiserad rådgivning knappt myntat, men nu är fenomenet på väg att få en formell definition. På EU-nivå samverkar tre övervakande institutioner (ESA) i diskussioner om reglering för att begränsa eventuella konsumentrisker.

Där definieras automatiserad finansiell rådgivning som en situation där en institution ger råd eller rekommendationer till konsumenter helt utan, eller med ytterst begränsat, mänskligt inslag. I stället förlitar man sig till datoriserade algoritmer och/eller beslutsträd.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att automatisera er rådgivning?

Mårten Sundling
Skicka ett mejl
0708 38 00 73