Vår produkt

Consilio

Hur mycket vill kunden få i pension och vad behöver hon göra för att nå dit? På skärmen finns svaret.

Med hjälp av rådgivningssystemet Consilio kan en organisation som arbetar med finansiell rådgivning effektivt stötta sina kunder i frågor som rör sparande, lån och försäkringsskydd. Den automatiserade rådgivningen, också kallad robotrådgivning, formaliserar rådgivningslogiken, samtidigt som systemet är lätt och intuitivt att använda. Den navigation som krävs är att svara på frågor. Utseendet på flödet kan kundanpassas och digitala kanaler kan väljas efter behov.

Rådgivningen tar hänsyn till kundens familjesituation, ekonomiska förutsättningar, kunskaper, preferenser med mera. Behovsanalyser hjälper kunden att sätta upp finansiella mål och förslag på lämpliga lösningar presenteras.

Organisationen kan välja att låta rådgivaren ge stöd i processen. Förberedelserna är då minimala – nödvändig information samlas automatiskt och effektivt in av systemet. Fokus kan läggas på rådgivning. För kunder som använder systemet på egen hand är det självinstruerande.

När allt är klart är det verkligen klart. Inget efterarbete med kopiering, dokumentation och arkivering. All dokumentation är producerad, signerad och arkiverad. Transaktioner är initierade i underliggande produktsystem.

Nore levererar en produkt och ser till att den fungerar hos kunden genom att konfigurera den med kundens egen rådgivningslogik och integrera den med relevanta kringsystem. Consilio är sammanfattningsvis ett kraftfullt och konfigurerbart rådgivningsstöd som effektiviserar processer och skapar ordning.

Exempel på funktioner i en kundimplementation av Consilio

 • Rådgivarna loggar in i organisationens egen systemmiljö
 • Information om kunden hämtas från det egna kundvårdssystemet
 • Flödenas steg och grafiska profil är utformade enligt organisationens egna önskemål
 • Kundens behov kartläggs med stöd av grafiska behovsanalyser
 • Produkter rekommenderas enligt organisationens rådgivningsregler
 • Rådgivningsprotokoll, ansökningshandlingar och annan dokumentation produceras
 • Kunden signerar ansökningar och andra handlingar digitalt
 • Transaktioner initieras mot bakomliggande produktsystem
 • Relevant dokumentation lagras per automatik i organisationens dokumentarkiv

Införande av Consilio i fyra steg

1

Detaljering

Mål

 • Specifikation av rådgivningsflödets innehåll och utseende
 • Specifikation av önskade systemintegrationer
 • Tidsestimat och plan för kommande delsteg

Tillvägagångsätt

 • Definition och prioritering av krav genom workshops
 • Utarbetning av prototyp
 • Tekniska utredningar

2

Implementation

Mål

 • Ett komplett rådgivningsflöde, verifierat i testmiljö
 • Systemintegrationer verifierade i integrationstestmiljö

Tillvägagångsätt

 • Utveckling och test av rådgivningsflöde, stegvis med återkoppling
 • Löpande leveranser till testmiljö
 • Utveckling och test av systemintegrationer

3

Test

Mål

 • Ett rådgivningsflöde som genomgått integrationstester, systemtester och acceptanstester med godkända resultat

Tillvägagångsätt

 • Integrationstester och systemtester i kundens miljö
 • Kunden genomför acceptanstest

4

Release

Mål

 • Ett driftstatt och överlämnat system ...
 • ... till en organisation som är redo att ta emot det

Tillvägagångsätt

 • Produktionssättningstester och produktionssättning
 • Överlämning till IT-drift
 • Överlämning till förvaltning

Vill du veta mer om vår produkt?

Håkan Sjökvist
Skicka ett mejl
0701 09 06 40